Kommissorium Dansk Sportsmedicin

 1. Formål

Formålet med Dansk Sportsmedicin (DSM) er at formidle idrætsmedicinsk evidensbaseret viden til anvendelse i den kliniske praksis.

 1. Organisation

Dansk Sportsmedicin (DSM) udgives af Dansk Selskab for Fysioterapi (DSSF) og Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) i samarbejde.

 • De to selskaber er ansvarlige for ansættelse af redaktør og er rådgivende organer overfor redaktionen 
 • Redaktionen består af minimum 4 personer, som hver har ansvar for mindst én af følgende områder:
  • Artikler
  • Podcasts
  • Nyhedsmail og hjemmeside
  • Virksomhedsansvarlig (sekretær)
 • Ansvarshavende redaktør er ansvarlig for mindst én af ovenstående områder. Redaktør-posten kan deles mellem to personer i redaktionen.
 • Indholdet i DSM skal ligeligt afspejle hhv. DIMS’ og DSSF’s medlemsinteresser i løbet af redaktionsåret.
 • Der samarbejdes med forskningscentrene SDU, AAU, IOC Copenhagen og AU om materiale. De fire forskningsenheder leverer hvert år 2-3 artikler i samarbejde med redaktionen
 • Der samarbejdes med 4 kontaktpersoner, 1 udpeget af hvert center med ansvar for det udgående materiale

2.1 Funktionsbeskrivelse af redaktionen og kontaktpersoner

 • Dansk Sportsmedicin (formelt DIMS og DSSF) har ansat en ansvarshavende redaktør. Den ansvarshavende redaktør er ansvarlig for at opretholde DSMs formål og retning som praksisnær og evidensbaseret idrætsmedicinsk vidensformidler.
 • Dansk Sportsmedicin har ansat en idrætsmedicinsk faglig kompetent redaktør, som i sin funktion er ansvarlig for DSM.
 • Dansk Sportsmedicin kan ansætte en assisterende redaktør, som i sin funktion står til rådighed for redaktøren som sparringspartner.
 • Dansk Sportsmedicin (formelt DIMS og DSSF) har ansat en virksomhedsansvarlig. Stillingen indebærer varetagelse af den daglige ledelse og drift af virksomheden.
 • Dansk Sportsmedicin (formelt DIMS og DSSF) kan indgå samarbejde med eksterne specialister, når disse kan bidrage med kompetencer, der ligger uden for redaktionens fokusområde. Dansk Sportsmedicin ansætter ansvarlig person for hjemmeside og nyhedsmails.
 • Dansk Sportsmedicin har tilknyttet kontaktpersoner, på hvert af de 4 forskningscentre som sammen med ansvarshavende redaktør giver forskellige input, der repræsenterer de forskellige discipliner inden for det sportsmedicinske felt, geografiske perspektiver og områder af specialisering. 

2.1.1 Funktionsbeskrivelse af ansvarshavende redaktør

 • Redaktøren til Dansk Sportsmedicin søges på DSSF’s-, DIMS’- og på DSM’s hjemmeside og/eller sociale medier.
 • Redaktøren sidder i en periode på 4 år af gangen og max 8 år.
 • Redaktøren er en idrætsmedicinsk faglig kompetent person.
 • Redaktøren deltager på mindst ét DIMS/DSSF fællesmøde hvert år.
 • Redaktøren er ansvarlig for udvælgelse af indkomne forslag til DSM indhold samt produktion af idrætsmedicinsk indhold, der både kvantitativt og kvalitativt er i tråd med redaktionens mål. Herunder:
  • Ansvarlig for at sparre med og samarbejde med “ansvarshavende for artikler” at udvælge artikler kvalitativt og kvantitativt samt kritisk læsning af disse.
  • Ansvarlig for at sparre med og samarbejde med “ansvarshavende for podcast” i udvælgelsen af relevante personer til podcasts samt kritisk gennemlytning af producerede podcasts før udgivelse.
 • Redaktøren står for kontakt med journalister/medier og er ansvarlig for at indgå aftaler vedrørende tilladelse til brug af indhold fra DSM (fx. artikler, lydklip og billeder).
 • Redaktøren er overordnet tovholder på DSM, heriblandt:
  • Ansvarshavende for planlægnings-, opgavefordeling- og opfølgningsmøder
  • Ansvarlig for afrapportering til formandsberetninger (årligt i januar)
 • Honorar: kr. 8.000. kr. årligt samt kongresgebyr og overnatning til Sportskongres.
 • Funktionen kan deles mellem to personer i redaktionen efter aftale.
 • 2.1.2. Funktionsbeskrivelse af ansvarshavende for artikler
 • Er overordnet ansvarlig for, at der hver måned udarbejdes en temaartikel til DSM.
 • Har som arbejdsopgave at kontakte, informere og vejlede forfatter (ekspert), som vil bidrage med en temaartikel til DSM.
 • Skal kritisk gennemlæse artiklerne for at sikre kvalitet og relevans samt skal assistere forfatter i produktion af artikel – fx. ved at udarbejde design af temaartiklen (grafisk og fagligt), der er af god kvalitet og kompatibel med Nyhedsmail-format.
 • Skal kontakte relevante eksterne samarbejdspartnere samt formidle kontakt mellem artikelforfatter og ekstern samarbejdspartner, såfremt eksempelvis infographics skal udarbejdes til artikel.
 • Modtager feedback samt idéer fra brugerne og udvikler forbedringsforslag til artikel-format
 • Honorar: 6.000. kr. årligt samt kongresgebyr inkl. overnatning til Sportskongres.

2.1.3. Funktionsbeskrivelse af ansvarshavende for podcasts

 • Er overordnet ansvarlig for produktion af podcast til DSM.
 • Har til arbejdsopgave at udvikle et relevant podcast-format til DSM.
 • Står for produktion af podcasts i samarbejde med produktionsselskab.
 • Står for at kontakte, informere og interviewe podcast-deltagere.
 • Skal kritisk gennemgå producerede podcasts for at sikre kvalitet og relevans.
 • Modtager feedback samt idéer fra brugerne og benytter disse som afsæt til at udvikle forbedringsforslag og nye podcast-formater.
 • Honorar: 6.000. kroner årligt samt kongresgebyr inkl. overnatning til Sportskongres.
 • 2.1.4 Funktionsbeskrivelse af virksomhedsansvarlige (sekretær): 
 • Er ansvarlig i forhold til:
  • Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (cvr)
  • SKAT (moms)
  • Bankforhold (bankkonto)
  • Økonomi:
   • Netbank
   • Løbende ind- og udbetalinger
   • Saldokontrol
  • Regnskab
   • Bogføring inkl. momsregnskab
   • Afstemning i forhold til bankkonto
   • Udarbejde årsregnskab og budget
   • Sende regnskab og budget til DIMS og DSSF (kassererne i DIMS/DSSF, fungerer også som revisorer) 
  • Moms – skal indberette og betale moms til SKAT (halvårligt) 

– Honorar: Aflønnes timebaseret med en ramme på 10.000 årligt.

2.1.5 Funktionsbeskrivelse af ansvarlige for Nyhedsmail og hjemmeside

 • Administrerer DSM’s Nyhedsmail og hjemmeside.
 • Udarbejder kort nyhedsindhold til Nyhedsmail (nyt vedr. kurser, arrangementer, Månedens Case)
 • Er ansvarlig for at samle indhold (artikel, podcast-udsendelse samt infographic) i Nyhedsmail, at udsende Nyhedsmail til medlemmer og oploade indhold på DSM’s hjemmeside.
 • Er ansvarlig for drift og vedligehold af Nyhedsmail og hjemmeside.
 • Modtager feedback og idéer fra brugerne og udvikler forbedringsforslag.
 • Udbedrer fejl i Nyhedsmail/ på hjemmesiden, når disse opstår.
 • Overvåger statistik og andre informationer om hjemmesiden.
 • Ved tilpasning af side aftales et timebaseret honorar for opgaven i hvert enkelt tilfælde.
 • Honorar: Kongresgebyr inkl. overnatning til Sportskongres.

2.1.6 Mødeaktivitet for redaktionen:

 • 4 gange årligt, hvor artikel- samt podcast indhold planlægges, og arbejdsopgaver uddeles.
 • Mødeaktiviteten planlægges et år forud i forbindelse med forestående deadline.
 • Godtgørelse af mødeaktivitet: Transporten til og fra møder dækkes af DSM.

2.1.7 Funktionsbeskrivelse af eventuelle eksterne samarbejdspartnere

 • Redaktionen kan ansætte eksterne personer til arbejdsopgaver, der ligger uden for redaktionens arbejdsområder eller kompetencer.
 • Økonomiske aftaler med eksterne samarbejdspartnere skal godkendes af sekretæren ved beløb, der ikke overskriver indestående godkendelse af DIMS/DSSF.
 • Eksempler på eksterne samarbejdspartnere, der tiltænkes at benyttes ved DSM’s struktur: Grafiker, podcast-producer.
  • Efter godkendelse af redaktionen, kan kontakten og fremtidige arbejdsopgaver formidles direkte af ansvarshavende for hhv. artikler eller podcasts.
 1. DSM format

3.1. Overordnet

DSM udkommer én gang månedligt som nyhedsmail, der sendes elektronisk til DSM’s abonnementer. Denne nyhedsmail er hovedproduktet fra DSM og består af søjlerne 1) Artikler 2) Podcasts 3) Infographics 4) Idrætsmedicinske nyheder/tilbud. Hjemmesiden www.sportsmedicin.dk er arkiv for udkomne nyhedsmails – og herved arkiv for artikler, infographics og podcasts, der skal være søgbare og nemt tilgængelige på hjemmesiden.

3.2. Artikel-vejledning

3.2.1. Indhold, format, hyppighed

 • Titel
 • Forfatterens/forfatternes navn(-e) anført med stilling og/eller uddannelsesbetegnelse og arbejdssted
 • E-mailadresse til korresponderende forfatter
 • Resumé af artiklens indhold (max 150 ord)
 • Artikeltekst (max 1200 ord)

o   Skrives på dansk

o   Inddeles i mindre afsnit med beskrivende overskrifter inklusiv afsnittet Hvad er det nye?, der kort opsummerer nye perspektiver og/eller fund inden for artiklens emne. Artiklen afsluttes med afsnittet Vigtigste punkter til den kliniske praksis der kort og præcist giver et perspektiv på appliceringen af artiklens indhold i læserens kliniske praksis.

o   Referencesystemet Vancouver skal anvendes. Det vil sige, at der i teksten henvises med referencenummeret i parentes og at der i den nummererede, kronologiske referenceliste anføres forfattere med efternavn og initialer for fornavne, hele titlen, tidsskriftets navn som forkortet i Index Medicus, volumen og nummer i udgivelsesår.

o   Gemmes i standard tekstbehandlingsformat (.doc, .docx, .txt eller .rtf)

3.2.2. Tekniske krav til forfatter

Artiklen må indeholde max to figurer eller billeder, der sendes separat. Figurer eller billeder skal have titel (max 15 ord) og beskrivende tekst (max 50 ord), der indsættes på sidste side af artiklens dokument. Illustrationernes opløsning må af hensyn til skarphed og læsbarhed være mindst 120 pixels pr. cm (300 dpi) i den størrelse, illustrationen gengives i. Følgende formater accepteres:

o   JPEG
o   PNG
o   PDF
o   BMP
o   TIFF

Artiklen indsendes via e-mail indeholdende artiklen (inkl. titel, forfatternavne, resumé, artikeltekst, referencer, figurtitel og -tekst), samt billeder eller figurer i separat fil.

3.2.3. Infographics

3.3. Podcast-vejledning

3.3.1. Indhold, format, hyppighed

 • Navn: Lyd Doping – en podcast for Dansk Sportsmedicin
 • Dansksproget
 • Formålet er at videreformidle idrætsmedicinsk viden i et auditivt format. 
 • I opstartsfasen afprøves forskellige formater mhp. at udvikle forskellige koncepter, der hver især bidrager med formidling af idrætsmedicinsk viden af forskellig karakter. Til start fokuseres på udvikling af følgende formater:
  • Artikel-gennemgang: Forfatteren til månedens DSM artikel inviteres til interview, hvor hovedpunkterne fra artiklen klarlægges og efterfølgende uddybes. Artiklen formål sættes i et klinisk relevant perspektiv.
  • Journal-club format: En idrætsmedicinsk nyhed og/eller artikel resuméres og diskuteres af eksperter, der er inviteret til podcast-panél qua deres forskellige idrætsmedicinske perspektiv på det pågældende område. Værten sætter rammen og modererer den efterfølgende diskussion.
  • Nyheder: Opsummering af nyeste idrætsmedicinske artikler. Abstrakt på taleform. Skal fungere som teaser, der får lytteren til at læse originalartikel.

3.3.2. Produktion

 • Ansvarshavende for podcast er ansvarlig for produktion og udgivelse af podcasts med en frekvens, der løbende evalueres og fastsættes ved redaktionsmøderne.
 • Den tekniske del af podcast-produktionen kan ske ved hjælp fra en ekstern samarbejdspartner.

3.4. Idrætsmedicinske nyheder/tilbud

 • Indeholder kort information vedrørende arrangementer, kurser og medlemstilbud
 • Kan give kort resumé af nye danske idrætsmedicinske udgivelser